Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ / ΑΙΤΗΤΡΙΑΣ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ε. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Με την παρούσα υποστηρίζουμε την πιο πάνω υποψηφιότητα για εγγραφή στο Μητρώο μελών του Συλλόγου και και βεβαιούμε ότι ο/η αιτητής/ρια ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις για εγγραφή σαν Μέλος του Συλλόγου.
Είμαστε εγγραμμένοι στο Μητρώο Τακτικών Μελών του Συλλόγου και δηλώνουμε ότι έχουμε τακτοποιημένες τις φετινές μας συνδρομές.
0,00 €